ANBI- informatie

Stichting Voor Elkaar Zwolle

Stichting Voor Elkaar Zwolle is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemene informatie

RSIN-nummer: 8531.70.186
KVK-nummer: KvK 58761012
Rekeningnummer: NL 75 RABO 0131 2046 88
Postadres: Postbus 30112, 8003 CC Zwolle
Email: bestuur@voorelkaarzwolle.nl

Contactgegevens

Stichting Voor Elkaar Zwolle
E-mail: info@voorelkaarzwolle.nl

Bezoekadres
Meeuwenlaan 6
8011 BZ Zwolle

Hoofdadres
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Beloningsbeleid

Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed.

Het bestuur heeft de heer M. Suithoff als algemeen directeur aangesteld die via een managementovereenkomst werkt voor de stichting. De voorwaarden zijn marktconform en de vergoeding voor verrichte werkzaamheden blijft ruim binnen de grenzen van de (overigens formeel niet van toepassing zijnde) ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren)’ zoals verwoord in de WNT-normering.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel om vanuit naastenliefde en respect voor de medemens, geïnspireerd door de Bijbel, naast kwetsbare stadsgenoten te staan en hen te ondersteunen bij het zetten van een duurzame stap voor een menswaardig bestaan. De stichting zet zich in voor een samenleving waarin hulp bieden aan en ontvangen van de medemens vanzelfsprekend is.

Bestuur

Freek Nabers – Voorzitter
Arthur Weynschenk – Secretaris
Jeanine Welmers - Penningmeester
Marriët de Jonge - Bestuurslid

Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld die passen in het meerjarenbeleid van Stichting Voor Elkaar Zwolle. De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van fondsen, overheidssubsidies en giften van kerken, particulieren en bedrijven. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten.

Stichting Voor Elkaar Zwolle heeft een klachtenprocedure en een vertrouwenscommissie. Klik hier om de regeling in te zien.

Publicaties